Algemene voorwaarden

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld.  Bij betreding van de evenementen locatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen aanwezig namens de organisatie Feest in Ermelo, die verband houden met de huisregels, dienen op het terrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

ALGEMEEN 

 • De organisatie Feest in Ermelo, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement of locatie kunnen ondervinden.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
 • Honden en andere huisdieren zijn verboden.

PROGRAMMA

 • Het programma van dit evenement is met zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldigheid kan het voorkomen dat het programma door bijvoorbeeld ziekte moet worden aangepast. Daar waar mogelijk passen we het programma zo goed mogelijk aan zodat het aansluit bij het vooraf vastgestelde programma.

LEEFTIJD

 • Voor het feest op Koningsnacht geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder.  Om toegang te krijgen tot het evenement bent u in het bezit van een geldig entreebewijs en een geldig legitimatie bewijs. Tijdens het evenement kan op verzoek ten alle tijden verzocht worden nogmaals u legitimatie bewijs te tonen. Wanneer u het terrein verlaat en u komt voorbij de toegang, dan vervalt uw toegangsbewijs en kan en zal u niet meer worden toegelaten.

 

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID 

 • Het is een drugsvrij evenement; de organisator hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken / in het bezit te hebben of te verhandelen. Bij constatering hiervan zullen de personen die zich hier schuldig aan maken van het evenementen terrein verwijderd worden. De personen en goederen dragen we over aan de politie.

.

TOEGANG ONDER INVLOED 

 • Het is verboden het evenementen terrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden ontzegd.
 • Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar worden niet toegelaten tot het evenement.

TOEGANG 

 • Om toegang te krijgen tot het terrein dient men in het bezit te zijn van een geldig entree bewijs, en geldig legitimatiebewijs. Kaarten zijn uitsluitend via verkoop door Stichting Feest in Ermelo te verkrijgen.
 • Eenmaal gekochte kaarten kunnen niet worden terug genomen of worden ingewisseld voor contanten.
 • Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.
 • Toegangscontrole bij de entree van het evenement vindt plaats door middel van beveiliging bedrijf.
 • Om toegang te krijgen tot het evenement bent u in het bezit van een geldig entreebewijs en een geldig legitimatie bewijs.
 • Tijdens het evenement kan op verzoek ten alle tijden verzocht worden nogmaals u legitimatie bewijs te tonen.
 • Wanneer u het terrein verlaat en u komt voorbij de toegang, dan vervalt uw toegangsbewijs en kan en zal u niet meer worden toegelaten.

 

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES 

 • Aanwijzingen en instructies van medewerkers namens de stichting Feest in Ermelo dienen direct te worden opgevolgd. (hieronder vallen ook de medewerkers van de EHBO en het beveiliging bedrijf)
 • Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering van het terrein en indien noodzakelijk overdracht aan de Politie.

 

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN 

 • Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of het welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen (oa. Deoderant), verstuivers (zoals parfums) , vuurwerk, fakkels, professionele video’s, opname en foto apparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. Het is verboden om handel te drijven op en rond het evenementen terrein zonder toestemming van de organisatie.

 

DIEFSTAL EN VERLIES

 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie Feest in Ermelo is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen goederen.
 • De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement en/of achter te laten in de voertuigen van de bezoekers.

 

MUNTEN

 • Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant als met pinpas betaald kan worden. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen tijdens dit evenement  geldig. Deze munten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

 

TOILETTEN

 • Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenementen terrein worden verwijderd.

 

EHBO 

 • Op het terrein is een EHBO-post aanwezig. De medewerkers van de EHBO zullen de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel worden en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.

 

RIJWIELSTALLING

 • Fietsen dienen op de door de organisatie aangegeven plekken te worden geparkeerd en mogen niet meegenomen worden op het evenementen terrein.

 

EIGEN RISICO

 • Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie Feest in Ermelo dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd.
 • Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.
 • Bij vragen, twijfels, onduidelijkheden of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

­­

Meer informatie?

Copyright 2017-2019 Burenliefde BV